Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Начало: 01-07-2017 | Продължителност: 20 месеца | Край: 28 -02-2019

Партньори

 1. Национална Асоцоация на ресурсноите учители – България (Водеща организация)
 2. Center for Youth Activism CYA KRIK - Македония
 3. CET Platform - България
 4. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA - Румъния
 5. YOUNET - Италия
 6. CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD FOR MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT - Словения

Контекст

Проектът ни съчетава усилията на 5 младежки неправителствени организации и 1 мрежова организация от 5 държави (BG, IT, MK, RO и SI) на междусекторно ниво (младежко и училищно образование) в разработването на първата онлайн платформа (платформата OPEN) за валидиране на добри практики в младежката работа, която може да бъде приложена към 5 групи младежи със специални нужди: аутизъм, зрителни и слухови увреждания, дислексия, физически затруднения. Това са най-често срещаните видове трудности при ученето, признати на национално и европейско ниво. Все повече и повече младежки дейности трябва да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. Но младежките работници в целия ЕС не разполагат с необходимите инструменти и ноу-хау. Нашият проект ще проучи възможното решение на това предизвикателство, като свърже специалистите по специално образование и младежките работници в нашите страни партньори и в цяла Европа чрез иновационната платформа "OPEN".

Нашият преглед на текущата ситуация в страните партньори (BG, RO, SI, MK и IT) потвърди, че до голяма степен младите хора във възрастовата група 13-18 години, страдащи от някоя от горните форми на затруднения, учат с подкрепата на професионалисти в областта на образованието (напр. ресурсни учители), обикновено разположени в рамките на общообразователните училища и / или отделни центрове за специални нужди. Заедно с по-голямата част от обществено подкрепяните образователни услуги някои младежи предпочитат да използват услугите на частни доставчици на обучение.

Цел

Нашата основна цел е да повишим ефективността на младежкия работник в улесняването на обучението и други дейности, включващи младежи с обучителни затруднениия.

Основните задачи за постигане на тази цел са:

 • -Разработване на онлайн платформа (OPEN платформа) на 6 езика (BG, RO, SI, MK, IT и EN) за обмен на добри практики в областта на младежката работа с младите хора, изправени пред трудности при ученето и провеждане на 2 тематични уеб семинара;
 • Да се разработи методика за оценка за валидиране на добрите практики, приложими в една или повече от петте области на учебните затруднения (аутизъм, нарушения на зрението и слуха, дислексия, физически затруднения);
 • Да се  проведе пилотно обучение на платформата, включващо валидиране на 10 добри практики и изпълнение на 2 тематични семинара;
 • Да осигури непрекъснато разпространение на резултатите от проекта сред младежките работници в партньорските страни и в цяла Европа.

Целеви групи

Нашата целева група са младежки работници, които работят с млади хора на възраст от 13 до 18 години в училище и други места.

Разграничаваме две подгрупи работници:

 1. Изправени пред обучаващите се с обучителни затруднения в ежедневната си практика.
 2. Изправени пред перспективите да работят с такива ученици в светлината на по-нататъшното засилване на процеса на интегриране на концепцията за приобщаващо образование на всички нива на системите за учене през целия живот в страните партньори и в цяла Европа. Първоначално планираме да включим поне 24 младежи и специалисти по специално образование, които да участват в съвместните обучения на персонала в София и Скопие. Очакваме също така да достигнем до поне 40 регистрирани участници в 2-те тематични уеб семинара. Освен това ще привлечем поне 1050 участници в процеса на разпространение, експлоатация и лобиране на резултатите от проекта.

Описание на дейностите

При завършването на проекта ще имаме напълно функционална платформа "OPEN”  на всички езици на партньорите (BG, RO, SI, MK, IT) и английски за по-голяма видимост. Платформата ще има следните основни функции: модул за подаване, модул за оценка, уеб модул. След  пилотната фаза, включваща оценка на пилотиране и публикуване на добри практики и провеждане на 2 уеб-семинара, планираме официално да стартираме платформата 4 месеца преди приключването на проекта. Очакваме минимум 20 нови практики да бъдат представени от младежки организации от нашите страни и Европа като цяло, които ще оценят и потвърдят. В края на жизнения цикъл на проекта ще бъдат публикувани минимум 12 практики, включително тези от пилотната фаза.