Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Обучение за работа с младежи с увреждания по проект OPEN

Дата на публикуване:

От 05.06-09.06 се провежда обучение на 16 младежки работника от България, Италия, Румъния, Македония и Словения отностно работа с младежи с увреждания по проект Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN) Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-35775. НАРУ е водеща организация по европейския проект, финансиран от програма
Еразъм+. Обучението ще се фокусира върху обмен на методи за социално приобщаване на младежи в неравностойно положение; ще се анализира процеса на включване и бариерите пред участието, обучението и ресурсите за подкрепа. В рамките на проекта ще бъде изградена онлайн платформа за обмен на добри практики за подготовка на младежки работници в неформалното обучение и личностно развитие на младежи 13-18 г.