Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Първата сесия на "Обучение за ангажиране на младежи с увреждания в различни младежки дейности"

Дата на публикуване:

На първата сесия на "Обучение за ангажиране на младежи с увреждания в различни младежки дейности" нашият треньор Владислав Петков ще говори за "Ролята на младежката работа в подкрепа на хората от необлагодетелстваните общности".

Сесията ще събере личния опит на участниците в ангажирането с техните организации и ще ги съпостави с опита, с който младите хора с различен произход биха могли да се сблъскат в ангажирането с младежки дейности. Упражнението включва лична рефлексия и ролеви игри. Тя подкрепя процеса на опознаване, като подчертава различните бариери, пред които са изправени младите хора в работата с младежи